Programma's

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Voldoende voorzieningen voor iedereen | we willen dat in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Preventieve aanpak | we gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken. We willen ook dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.
  • Succesvolle transformatie Sociaal Domein | we willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van preventie en samenredzaamheid, eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap.
  • Aandacht voor elkaar | we willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op onderdelen uit. We zorgen voor actuele informatieverstrekking daarover. Wij blijven oog houden voor onze kwetsbare inwoners en garanderen de zorg voor hen die kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld beschut werk nodig hebben.
  • Sociale participatie | we willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te bevorderen en daaruit voortvloeiend het gebruik van uitkeringen te beperken.
  • Integratie van migranten | we willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier thuis en op hun plaats voelen.

Samenvatting op realisatie

In het jaar 2022 hebben we gewerkt aan het vergroten van de inwonersparticipatie, conform het OMO beleid (Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen in het sociaal domein).

  • We investeren in preventie en Positieve Gezondheid;
  • We werken aan een inclusieve samenleving;
  • We vergroten de kracht van de inwoners en de gemeenschap;
  • Kwetsbare inwoners worden ondersteund.

De turbulentie in de wereld is in 2022 natuurlijk niet aan Gennep voorbij gegaan. Door de oorlog in Oekraïne hebben we in de gemeente Gennep 450 mensen uit Oekraïne opgevangen. We hebben er voor gezorgd dat deze mensen goede huisvesting en leefgeld hebben gekregen, zodat zij een veilige plek hebben en zichzelf kunnen onderhouden. Voor de kinderen is er onderwijs (basisschool en voortgezet onderwijs) geregeld, zodat zij zo min mogelijk leer- en ontwikkelingsachterstand oplopen.
Als gevolg  van die oorlog zijn de gasprijzen enorm gestegen, wat een impact heeft gehad op al onze inwoners. Om onze inwoners financieel te ondersteunen is er een tegemoetkoming tot stand gekomen, door middel van de energietoeslag. Ook dit betekende een extra inzet van onze mensen.

Vanaf 1 januari 2022 is de Wet Inburgering ingegaan. Op dit moment zijn er binnen Team Toegang  3 medewerkers die zich richten op de uitvoering hiervan. Zij zullen ervoor zorgen dat in de komende jaren nieuwkomers een stevig integratieprogramma tegemoet kunnen zien.

Lasten

Begroot € 26.069.366
Gerealiseerd € 26.358.989
Afwijking € -289.623
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33