Algemeen

Aanbiedingsbrief

Datum      : april 2023
Zaaknummer   : 646049

Onderwerp   : Jaarstukken 2022

We presenteren u de jaarstukken van 2022. Deze bieden wij niet alleen als boekwerk aan maar ook via een website (https://gennep.jaarverslag-2022.nl/ ). Hiermee neemt u kennis van de beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar.

Met de verkiezingen in maart 2022 startte een nieuwe bestuursperiode waarin we werken vanuit het coalitieakkoord "Samen verder bouwen". Dit coalitieakkoord vertrekt vanuit het besef dat we leven in tijden waarin we onaangekondigd zaken op ons bordje krijgen die grote impact hebben op Gennep. Samen met de samenleving gaan we aan het werk. We zetten de ingezette lijn voort, maar leggen accenten op groei van inwoners om zo een nog sterker perspectief voor jongeren en  draagvlak voor voorzieningen te behouden. Het doet ons goed om te constateren dat ons inwonertal met 530 is gestegen naar 17.765.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne lag hier, voor het grootste deel, aan ten grondslag. We beleefden een diep gevoeld medeleven met de bevolking van Oekraïne. Gennep liet zich van haar beste kant zien door op zeer korte termijn een opvanglocatie te organiseren voor de ontheemden. Met hulp van vele vrijwilligers en bedrijven werd een warm thuis geïmproviseerd. Ook via particuliere opvang stonden velen klaar voor de mensen in nood. Inmiddels dragen ze via werk bij aan onze samenleving en zien we interesse bij velen om mogelijk langer te blijven en verder bij te dragen aan de veelkleurigheid van onze samenleving.

De oorlog had ook grote effecten op de inflatie en daarmee op de betaalbaarheid van eerste levensbehoeften. Met name daar waar de inkomenspositie al weinig ruimte laat voor tegenvallers had dit grote impact. Hoewel zowel Rijk als gemeenten snel schakelden om maatregelen te nemen kon niet voorkomen worden dat burgers, bedrijven en instellingen onder druk komen. Onze inzet is gericht op het actief opzoeken van deze situaties en waar mogelijk en nodig bieden van hulp en ondersteuning.

De corona-maatregelen konden in de loop van 2022 vergaand versoepeld worden. Voor velen betekende het dat het normale leven snel weer op gang kwam. Maar dit herstel gold niet voor iedereen. Onze zorg is en zal blijven uitgaan naar de inwoners en bedrijven voor wie de effecten van de pandemie niet stopten met de afschaling van maatregelen.

In 2022 stonden enkele grote landelijke thema's ook in Gennep op de agenda. Het stikstof-vraagstuk waarin het gaat over de manier waarop we onze gewaardeerde Gennepse natuur kunnen beschermen zonder voor de Gennepse samenleving belangrijke sectoren op slot te zetten. Het stikstof-vraagstuk draagt ook niet bij aan de realisatie van ambities op het terrein van wonen. Positief hierin is dat we een nieuwe woonvisie en nota grondbeleid en niet in de laatste plaats een fors budget voor het versnellen van woningbouwplannen hebben voorbereid dat gaat zorgen dat er in Gennep voor iedereen wordt voorzien in uitzicht op goed wonen.

Realisatie beleid

In de hoofdstukken per programma is in de inleiding op hoofdlijnen opgenomen welke belangrijke resultaten in 2022 gerealiseerd zijn. Het beeld dat dit oplevert is dat ondanks de verstorende invloed van de corona-crisis, de schaarste in bemensing en de daarmee samenhangende hoge werkdruk in onze organisatie veel bereikt is.

Gennep staat er goed op. We mogen trots zijn op onze mooie gemeente en haar kwaliteiten. Die kwaliteiten zitten in onze schitterende natuur, de kwaliteit van wonen, de dynamiek van onze bedrijven en instellingen. En niet in de laatste plaats in de gemeenschapszin en de bijdragen die velen samen leveren in het versterken van die kwaliteiten.

De weg die we daarin vinden is gebaseerd op het voeren van dialoog. In het besef dat deze soms stevige discussies waardevol en onmisbaar zijn om de beste keuzes voor Gennep te vinden. Het college legde in dit kader vele werkbezoeken af om ter plaatse kennis te nemen van de situatie en gevoelens van onze inwoners, bedrijven en instellingen. In participatietrajecten worden belanghebbenden op een vroegtijdig moment meegenomen. En als blijkt dat de uitvoerbaarheid van de gekozen koers ter discussie gesteld moet worden, zoeken we met de raad naar de inzichten en het draagvlak die nodig zijn voor een succesvol vervolg.

Die verbindende houding zagen we in 2022 niet alleen in onze bestuurlijke omgeving, maar ook bij de manier waarop onze organisatie omgaat met haar opgaven. Of het nu gaat om het bedienen van inwoners met zorgvraagstukken, het verkeersveilig maken van de woonomgeving of het melden van een geboorte. Onze medewerkers willen dienstbaar zijn en staan ook vanwege onze schaalgrootte dichtbij de vraagstukken van onze inwoners.

Resultaat jaarrekening

Het positieve resultaat waarmee we het jaar 2022 afsluiten bedraagt ruim € 8,7 miljoen. Een niet eerder gekend voordelig saldo.

In de tweede trimesterrapportage werd uitgegaan van een te verwachten positief saldo van € 2,0 miljoen. Het uiteindelijk saldo is € 6,7 miljoen gunstiger dan destijds verwacht.

De grootste afwijking op dit te verwachten saldo wordt veroorzaakt door de opvang van de Oekraïners op Residence Heijendael. Het voordelig verschil tussen de geboekte uitgaven en gerealiseerde inkomsten bedraagt 5,7 miljoen euro. Meer over dit voordeel treft u aan in het onderdeel "Analyse van het resultaat" en in de voorstellen voor de resultaatbestemming.

De gewenste verdere verduurzaming van gebouwen geeft een extra kostenpost op de voorziening onderhoud gebouwen van € 1,1 miljoen.  

Zoals inmiddels haast gebruikelijk ontvingen we in december nog de laatste positieve bijstelling van de Algemene Uitkering met een plus van € 0,6 miljoen.  Tot slot zagen wij bij het afsluiten van het jaar dat de hoeveelheid onverwachte budgetoverschrijdingen niet opwogen tegen de voordelen op uitgavenbudgetten. Het zorgde voor een gesaldeerd voordeel van € 1,5 miljoen.

In het onderdeel "Analyse van het Resultaat" wordt in tabellen en analyses uitgebreid ingegaan op omvang en oorzaak van de verschillen.

Resultaatbestemming

Het positieve saldo levert een stevige positieve impuls voor onze toch al solide financiële positie. Onze voorstellen voor de bestemming van het saldo zijn in lijn met de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Namelijk het behoud van onze gezonde financiële positie en het gericht investeren in de kwaliteit van Gennepse samenleving.

Resultaatbestemming (bedragen x € 1)

Resultaat voor bestemming

      8.713.000

Resultaatbestemming specifiek:

       6.515.500

Vorming bestemmingsreserve opvang Oekraïners

        5.700.000

Aanvulling bestemmingsreserve sociaal domein

           218.500

Middelen algemene uitkering december circulaire

           597.000

Resultaatbestemming algemene reserve

      2.197.500

Toelichting resultaatbestemming:

  • Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve opvang Oekraïners te vormen met een omvang van € 5,7 miljoen. Dit bedrag betreft het volledige voordelig resultaat op de opvang van Oekraïners in onze gemeente. We hebben stellig de overtuiging dat de situatie niet voort blijft duren dat we door efficiënt en slagvaardig werken financieel voordeel houden op de opvang. Daarentegen is de verwachting dat er op niet al te lange termijn kosten naar voren komen die direct samenhangen met de aanwezigheid van Oekraïners. Het betreft kosten vanwege een generiek beroep op sociaal maatschappelijke voorzieningen. Het zijn c.q. worden immers ook gewoon onze inwoners. Met bovendien nog extra specifieke zorgkosten die samenhangen met de geschiedenis die ze meemaakten en de hulp die nodig is bij de versterking van hun zelfredzaamheid en welzijn in onze samenleving. We verwachten dat velen hier een goede maatschappelijke en economische basis voor zichzelf en hun gezin vinden. Dat is positief, maar legt wel druk op de toch al krappe woningmarkt en schaarse voorzieningen. En niet in de laatste plaats blijkt dat de opvang zich ook vertaald in extra taken en werkdruk in onze organisatie.

Het zou niet goed zijn om nu al niet rekening te houden met deze toekomstige kosten. We willen voorkomen dat we al onze burgers op een later moment moeten confronteren met een ongedekte rekening. Daarom stellen we deze bestemmingsreserve voor, waaruit specifieke extra kosten gedekt kunnen worden zodat de opvang nooit ten koste kan gaan van de voorzieningen voor alle burgers of leiden tot verhoging van belastingen.

  • Voorgesteld wordt de bestemmingsreserve Sociaal Domein aan te vullen tot de omvang van
    € 1 miljoen zoals die bij aanvang van de collegeperiode is bepaald. De reserve is in het verleden gevormd om fluctuaties in de uitgaven in relatie tot de geoormerkte middelen op te vangen. In 2021 en in 2022 is de reserve ingezet voor tijdelijke capaciteit voor het realiseren van de transformatie sociaal domein. Dit vraagt € 218.500.
  • Op grond van regelgeving dienen de middelen die ontvangen zijn bij de decembercirculaire via resultaatbestemming overgeheveld te worden naar 2023. Het betreft € 597.000.

Gezien het bovenstaande is het voorstel het positieve resultaat van € 2.197.500 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.

Burgemeester en wethouders van Gennep

Dhr. A. de Kroon, waarnemend secretaris        Dhr. J.M.T. Teunissen, burgemeester

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33