Programma's

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Aantrekkelijke woongemeente | we zijn een aantrekkelijke (woon)gemeente voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich op nieuwe vestiging of hervestiging oriënteren.  
  • Voldoende woningen | we willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd. Zeker in de kernen Ottersum en Milsbeek waar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit.
  • Gasvrij | in onze gemeente wordt er alleen nog aardgasvrij gebouwd. Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij woningeigenaren en ondernemers om stappen te zetten om bestaande woningen en bedrijfsgebouwen aardgasvrij te maken.
  • Klimaatadaptatie | We vertalen onze opgave op het gebied van klimaatadaptatie door te kijken naar een passende inrichting van onze openbare ruimte en door bij ruimtelijke initiatieven rekening te houden met deze klimaatverandering die tot steeds meer extremen leidt. Daarnaast treffen we voorzieningen en maatregelen om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te kunnen opvangen indien onze bronmaatregelen (vanuit de inrichting) niet voldoende zijn.
  • Voorbereiding Omgevingswet | in 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2022 gaan wij verder met de implementatie van de Omgevingswet. Wij gaan aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe instrument, het Omgevingsplan. Hiertoe wordt, op basis van het huidig wettelijk instrumentarium en ondersteund door materiaal van het rijk en de VNG, gewerkt aan het opstellen van een (pilot) Omgevingsplan. We gaan geen bestemmingsplannen meer actualiseren. In voorkomende gevallen passen we op verzoek van belanghebbenden tot 1 mei 2022 nog wel bestemmingsplannen aan.
  • samenwerking van Vergunningen, Handhaving en Toezicht | We intensiveren de samenwerking tussen Venray, Mook en Middelaar, Horst aan de Maas en Gennep.

Samenvatting op realisatie

2022 stond volop in het teken van het ontwikkelen van woningbouw. De planologische procedures voor onder meer de ontwikkelingen aan de Kalboerstraat in Gennep, de Goorseweg in Ottersum en die op het terrein van de voormalige steenfabriek in Milsbeek zijn afgerond en de realisatie ervan kan beginnen. Daarnaast hebben we in alle kernen vanuit een positieve grondhouding medewerking verleend aan allerlei kleine en grotere woningbouwontwikkelingen. De gemeenteraad heeft vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld om de woningbouw verder op gang te houden.

Bij de medewerking aan woningbouwontwikkelingen is het wel erg belangrijk dat het juiste type woningen op de juiste plek wordt gebouwd. Het antwoord op deze vragen vinden wij in onze Lokale Woonvisie ‘Samen bouwen we een thuis voor iedereen’. Deze is op 7 november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en is gebaseerd op de, eveneens door de raad vastgestelde, Regionale Woonvisie 2020 - 2024. In dit kader heeft de gemeente ook samen met woningcorporaties Mooiland en Destion uitgesproken om gezamenlijk meerjarige prestatieafspraken te maken. We zijn in 2022 samen een proces gestart om tot nieuwe gezamenlijke prestatieafspraken te komen.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld (nu in elk geval tot 1 januari 2024). Deze wet vergt nog veel voorbereidingstijd en er moeten nog diverse acties worden uitgevoerd voordat de wet daadwerkelijk van kracht wordt. In 2021 en 2022 hebben we al het nodige voorwerk gedaan en diverse voorstellen daartoe zijn al aan het college voorgelegd.

Lasten

Begroot € 3.949.105
Gerealiseerd € 2.851.542
Afwijking € 1.097.563
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33