Jaarrekening

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen (x €1.000)

Naam van geldnemer

Percentage borgstelling

Oorspronkelijk bedrag

Risico bedrag
31-12-2021

Risico bedrag
31-12-2022

BsGW

1 %

1.400

 14

14

Intos

50 %

 3.267

 510

459

Intos

70 %

1.500

490

455

Sportverenigingen

100 %

500

186

156

Sportverenigingen

50 %

140

44

39

Stichting woonmij. Mooiland

50 %

132.999

44.602

44.603

Stichting Destion

50 %

20.555

 6.663

6.661

Totaal gewaarborgde geldleningen

162.361

52.509

52.387

Intos rekening courant krediet

100%

 1.134

0

0

Totaal verstrekte gemeentegaranties

1.134

0

0

Verstrekte gemeentegaranties (x €1.000)

Naam van geldnemer

Percentage borgstelling

Oorspronkelijk bedrag

Risico bedrag
31-12-2021

Risico bedrag
31-12-2022

Revue Gennep 2023

100 %

20

0

20

De risico’s ten aanzien van de gewaarborgde gelden aan de woningcorporaties Mooiland en Destion maken onderdeel uit van het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan beide borg voor 50%. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren

WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen beide organisaties.

In 2021 is een gemeentegarantie van € 20.000 verstrekt aan de organisatie van Revue Gennep 2023. Indien blijkt dat de organisatie niet uit de (begrote) kosten komt dan kan in 2023 een beroep gedaan worden op deze garantie. Bij eerdere edities van de Revue zijn soortgelijke garanties verstrekt, hier is toen geen gebruik van gemaakt.

Overzicht toekomstige verplichtingen langlopende contracten (Europees aanbesteed) (x €1.000)

Omschrijving

Bedrag

 Personeel

€ 5.333

 Exploitatie sporthal & zwembad

€ 2.907

 Leerlingenvervoer

€ 1.479

 Afval

€ 1.375

 ICT

€ 563

 Openbare ruimte

€ 531

 WMO hulpmiddelen

€ 381

 Schoonmaak

€ 361

 Verzekeringen

€ 244

 Energie

€ 156

Totaal

€ 13.330

Kredietfaciliteit

De gemeente Gennep heeft bij de BNG een beperkte kredietfaciliteit in rekening courant van € 0,5 miljoen. Van deze faciliteit wordt geen gebruik gemaakt.

VPB

Voor de jaren tot en met 2021 hebben we een definitieve aanslag ontvangen. Over deze jaren is geen vennootschapsbelasting verschuldigd en hebben we een saldo onverrekend verlies van
€ 209.924. Door dit saldo aan onverrekend verlies en de voorlopige inschatting van de VPB positie over 2022 verwachtten we ook over 2022 geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen. In de jaarrekening is daarom geen bedrag opgenomen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33