Programma's

Onderwijs en kinderopvang

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Jeugd- en jongerenvoorzieningen | we willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Kind Expertise Centrum | integrale samenwerking van professionele opvoeders en leerkrachten.
  • Laaggeletterdheid | we willen dat de laaggeletterdheid in onze gemeente afneemt.

Samenvatting op realisatie

In 2022 is in het onderwijs en bij kinderopvangorganisaties veel aandacht besteed aan het wegwerken van (gezondheid-s)achterstanden als gevolg van de coronamaatregelen.
Samen met partners is geïnventariseerd welke (onderwijs) vertragingen zij zagen en welke interventies ingezet konden worden om deze vertragingen in te lopen. Dit heeft geleid tot concrete acties en activiteiten die opgenomen zijn in het plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs.

De oorlog in Oekraïne bracht veel vluchtelingen naar de gemeente Gennep. In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar hebben we onderwijs voor deze kinderen georganiseerd.

Vanuit de vastgestelde beleidsnotitie 'Op een goede basis kun je bouwen! Peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Gennep' zijn uitvoeringsplannen verder uitgewerkt. Biblioplus is nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering van het beleidsplan, waarbij de focus ligt op taal- en leesontwikkeling bij jonge kinderen en hun ouders.
Locatieplannen tussen basisscholen en kinderopvang zijn opgesteld met als doel het versterken van de doorgaande lijn om zo te komen tot optimale ontwikkelkansen voor kinderen.

Het Jongerenwerk heeft in samenspraak met de jongeren zelf diverse activiteiten georganiseerd. In Buurthuis VanOns heeft het jongerenwerk een nieuwe thuisbasis gevonden.

De verschillende partners in het Kind Expertise Centrum weten elkaar steeds beter te vinden. Er wordt samengewerkt op inhoud en expertise.

Lasten

Begroot € 1.730.826
Gerealiseerd € 2.079.805
Afwijking € -348.979
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33