Bijlagen

Kredieten

Omschrijving investering

Begroot
t/m 2021

Afgeboekt
R-2021

Begroot 2022

Begroot totaal

Werkelijk
t/m 2021

Werkelijk
2022

Restant
2022

Naar
2023

 Toelichting

Aankoop grond "Steenfabriek Milsbeek"

0

0

60.000

60.000

0

0

60.000

60.000

Het budget betreft de aankoop van grond bij de Steenfabriek Milsbeek, voor de (her)inrichting van openbare ruimte met de aanduiding natuur/groen/pluktuin.  De aankoop maakt onderdeel uit van een anterieure overeenkomst met Wienerberger B.V. voor de verwezenlijking van woningbouw. De aankoop heeft nog niet plaatsgevonden.

Aankoop trafohuisje busstation

182.000

0

0

182.000

76.805

20.196

84.999

84.999

Het budget betreft aankoop en verbouw van het trafohuisje aan de spoorstraat t.b.v. chauffeursvoorzieningen en een openbaar toilet bij het busstation. Aanbesteding vindt plaats in 2023.

Vervanging netwerkinfrastructuur 2020

175.000

0

0

175.000

69.741

99.568

5.691

5.691

Door de coronacrisis is de vraag naar chips enorm toegenomen waardoor er leverings problemen zijn ontstaan op netwerk en infrastructuur componenten. In 2021 en 2022 heeft daarom een groot deel van de vervanging (migratie Oracle) plaatsgevonden. Afronding in 2023. 

Vervanging audiovisuele middelen

110.000

8

25.000

135.008

110.008

25.189

-189

Draadloos discussiesysteem raadzaal is vervangen en standaard onderhoud is uitgevoerd. Uitbreiding van AV/VC apparatuur in de vergaderruimtes heeft plaatsgevonden. Krediet is afgesloten.

Omschrijving investering

Begroot
t/m 2021

Afgeboekt
R-2021

Begroot 2022

Begroot totaal

Werkelijk
t/m 2021

Werkelijk
2022

Restant
2022

Naar
2023

 Toelichting

Vervanging netwerkinfrastructuur 2021

210.000

0

0

210.000

0

132.552

77.448

77.448

Wegens de prioritering van werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn een aantal vervangingen bewust uitgesteld. En door de coronacrisis is de vraag naar chips enorm toegenomen waardoor er leverings problemen zijn ontstaan op netwerk en infrastructuur componenten. In 2022 is daarom vooral de geplande vervanging uit de jaarschijf 2020 in uitvoering geweest (zie hierboven) en de jaarschijf 2021 deels.

Vervanging netwerkinfra 2021, werkplekomgeving

150.000

0

0

150.000

0

0

150.000

150.000

Vervanging wordt volledig uitgevoerd in 2023.

Vervanging mobile thin clients

55.250

0

0

55.250

0

0

55.250

55.250

Vervanging wordt volledig uitgevoerd in 2023.

Stimuleringsregeling versterking centrum

100.000

0

0

100.000

5.555

38.218

56.227

56.227

Krediet ten behoeve van stimuleringsregeling versterking centrum. Ondernemers kunnen een beroep doen op deze regeling als ze bouwkundige aanpassingen (tegen bepaalde voorwaarden) doorvoeren aan het pand of de gevel van het pand. Hier is in 2021 door 2 ondernemers gebruik van gemaakt. Als gevolg van Covid is aanspraak op de regeling wat traag op gang gekomen. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is en wordt dus voortgezet

Reconstructie Karrevensweg en Brem

0

1.100.000

1.100.000

0

55.400

1.044.600

1.044.600

De reconstructie zit in de voorbereidende fase. Uitvoering volgens schema in 2023.

Aanschaf strooier

50.000

0

35.000

85.000

0

79.750

5.250

Strooiers zijn aangeschaft in 2022. Restantkrediet kan vervallen.

Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen/buiten BK

285.000

-28.277

0

256.723

231.723

-3

25.003

De werkzaamheden zijn afgerond en restantkrediet kan vervallen.

Omschrijving investering

Begroot
t/m 2021

Afgeboekt
R-2021

Begroot 2022

Begroot totaal

Werkelijk
t/m 2021

Werkelijk
2022

Restant
2022

Naar
2023

 Toelichting

Verbindingsweg Milsbeek

230.000

0

4.000.000

4.230.000

247.370

684.587

3.298.043

3.298.043

Het project verbindingsweg zit nog in de voorbereidende fase en loopt door in 2023. Begin 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld, maar het is nog niet onherroepelijk omdat beroep is aangetekend bij de Raad van State.

Aanpassingen N271, subsidie

0

0

0

0

0

0

0

De subsidie van de provincie moet via het RMO nog steeds binnenkomen, per jaareinde opgenomen als nog te ontvangen. Hierdoor kan het krediet afgesloten worden.

Verkeersveiligheid Spoorwegje

0

0

100.000

100.000

0

14.148

85.853

85.853

Plannen zijn in voorbereiding en subsidie is inmiddels toegekend. Uitvoering in 2023.

Verkeersveiligheid Zandstraat

0

0

140.000

140.000

0

0

140.000

140.000

Onderzoek naar de verkeerscirculatie wordt uitgevoerd in 2023, waarna de aanpassingen gerealiseerd gaan worden.

Verkeersoversteek Brabantweg

0

0

100.000

100.000

0

88.559

11.441

Werkzaamheden zijn door AVG uitgevoerd. Restantkrediet kan vervallen.

KEC inrichting openbare ruimte

1.170.000

0

200.000

1.370.000

1.017.947

351.412

641

Project is afgerond en het krediet is volledig ingezet. Eventuele 'nabranders' zullen via de reguliere exploitatie verantwoord worden.

KEC bouwkrediet

8.787.000

-1.500.000

-200.000

7.087.000

7.058.902

28.542

-444

Project is afgerond en het krediet is, na tussentijdse bijstellingen, volledig ingezet.

Semi-permanente sporthal

1.900.000

0

450.000

2.350.000

1.518.594

794.223

37.184

37.184

Project is afgerond en het krediet wordt afgesloten. Eventuele 'nabranders' zullen via de reguliere exploitatie verantwoord worden.

Semi-permanente sporthal

0

0

-300.000

-300.000

0

0

-300.000

-300.000

Terugkoopwaarde na 10 jaar

Kleedruimte Vense Boys

0

0

155.000

155.000

0

18.743

136.257

136.257

Project zat in 2022 nog in de voorbereidingsfase. Restantkrediet gaat volledig over.

Omschrijving investering

Begroot
t/m 2021

Afgeboekt
R-2021

Begroot 2022

Begroot totaal

Werkelijk
t/m 2021

Werkelijk
2022

Restant
2022

Naar
2023

 Toelichting

Vervanging AED's 

0

0

30.000

30.000

0

2.384

27.616

27.616

Aanschaf is vertraagd door aanpassingen in de voorwaarden voor installatie. Offertes zijn inmiddels opgevraagd en verdere installatie zal in 2023 plaatsvinden.

Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide

25.000

0

195.000

220.000

16.130

8.375

195.495

195.495

Krediet voor het inrichten van de openbare ruimte (inclusief natuurspeeltuin) rondom de kerk. Verdere uitvoering gaat plaatsvinden in 2023.

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide

1.910.000

250.000

0

2.160.000

34.661

261.512

1.863.827

1.863.827

Krediet voor de verbouw van de kerk in Ven-Zelderheide tot en maatschappelijke accommodatie. De afspraken met het Bisdom zijn gemaakt. De uitvoering zal in 2023 plaats vinden.

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide

-1.050.000

0

-1.050.000

0

-708.750

-341.250

-341.250

Aangevraagde subsidie Provincie Limburg voor 'Kwaliteit Limburgse Centra' € 900.000 en restauratie kerk € 150.000. In 2022 is een voorschot van toegekend van € 708.750.

Maatschappelijke accommodatie Heijen

500.000

0

1.000.000

1.500.000

3.727

286.965

1.209.308

1.209.308

Realisatie van een MFA, bestaande uit een gemeenschapshuis, kinderopvang en gymzaal, in Heijen. Naast dit krediet zijn hiervoor ook middelen beschikbaar vanuit het meerjarenonderhoudsplan en duurzaamheidsmaatregelen.
Voorbereidingen hebben plaatsgevonden in 2021 en 2022, uitvoering van de werkzaamheden aan het kinderdagverblijf is gestart in 2022 en zal, samen met de andere accommodaties, voltooid worden in 2023.

Milsbeek groene buffer Rozenbroek

806.450

0

765.000

1.571.450

1.230.670

315.373

25.408

25.408

Project is afgerond. Restantkrediet dient nog beschikbaar te blijven i.v.m. de afhandeling van een grondtransactie.

Riolering Verloren Land

146.000

0

0

146.000

97.882

7.000

41.118

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en restantkrediet kan vrijvallen.

Riolering Heesweg Heijen

650.000

0

0

650.000

416.443

201.377

32.180

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en restantkrediet kan vrijvallen.

Omschrijving investering

Begroot
t/m 2021

Afgeboekt
R-2021

Begroot 2022

Begroot totaal

Werkelijk
t/m 2021

Werkelijk
2022

Restant
2022

Naar
2023

 Toelichting

Riolering relining 2021

50.000

0

0

50.000

10.819

36.950

2.231

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en restantkrediet kan vrijvallen.

Riolering renoveren rioolgemalen/randvoorzieningen

143.000

0

0

143.000

82.369

56.330

4.301

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en restantkrediet kan vrijvallen.

Riolering renoveren IBA's 2021

71.700

0

0

71.700

54.015

16.832

853

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en restantkrediet kan vrijvallen.

Riolering Vogelbuurt Gennep

60.000

0

1.450.000

1.510.000

24.775

36.901

1.448.324

1.448.324

De voorbereidingen zijn gestart in het najaar van 2021. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in januari 2023 en de volledige uitvoering zal ook in 2023 plaatsvinden.

Riolering relining 2022

0

0

50.000

50.000

0

49.913

87

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en restantkrediet kan vrijvallen.

Riolering overige voorzieningen 2022

0

0

176.600

176.600

0

166.405

10.195

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en restantkrediet kan vrijvallen.

Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat

0

0

100.000

100.000

0

35.374

64.626

64.626

De voorbereidingen zijn gestart in 2022. In het voorjaar zal de aanbesteding plaatsvinden, waarna de uitvoering eind 2023 zal starten om in maart 2024 afgerond te zijn.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

350.000

0

100.000

450.000

150.161

29.944

269.896

269.896

Algemeen budget voor verduurzaming. Onderzoekskosten worden hierop verantwoord, waarna delen van het krediet voor de uitvoering worden toegekend aan deelprojecten. 

Verduurzaming Toomp

0

0

140.000

140.000

0

0

140.000

140.000

Werkelijke kosten worden bij de uitvoering 2023 nog toegerekend vanuit het project.

Verduurzaming Zonnepitjes

0

0

30.000

30.000

0

0

30.000

30.000

Werkelijke kosten worden bij de uitvoering 2023 nog toegerekend vanuit het project.

Verduurzaming gymzaal Heijen

0

0

30.000

30.000

0

0

30.000

30.000

Werkelijke kosten worden bij de uitvoering 2023 nog toegerekend vanuit het project.

Totaal

17.066.400

-1.278.269

9.931.600

25.719.731

12.458.295

3.233.968

10.027.468

9.894.801

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33