Algemeen

Analyse van het resultaat

Analyse saldo (x € 1.000)

Voordelige afwijkingen

Prog.

Hogere inkomsten

1

Project huisvesting vluchtelingen

5.676

7

Begraafplaatsen leges

14

8

Doorberekening uren grondexploitaties

29

8

Bestemmingsplannen

99

11

OZB

138

11

algemene uitkering gemeentefonds

615

11

Algemene baten en lasten, btw compensatie

107

Subtotaal hogere inkomsten

6.678

Prog.

Lagere lasten

1

Regionale brandweer

19

2

Verkeersmaatregelen

43

5

Cultuurbeoefening (Roepaen)

28

6

Samenkracht en burgerparticipatie

142

6

Toegang en eerste lijn

37

6

Inkomensregelingen

248

6

Participatiebudget

128

6

Maatwerkdienstverlening 18+

21

6

Volksgezondheid

89

7

VTH overige Wabo taken

126

8

Omgevingswet welstand

41

9

Project uitvoering dienstverlening

18

10

College, pensioen wethouders

200

10

Rekenkamer

17

10

Overhead automatisering

101

10

Overhead personeel algemeen (excl. salariskosten)

144

10

Overhead personeel opleidingsbudget

123

11

OZB uitvoering

49

Salariskosten

415

Diverse budgetten, afw < € 10.000

75

Subtotaal lagere lasten

2.064

Nadelige afwijkingen

Prog.

Hogere lasten

4

Onderwijshuisvesting

-39

4

Huisvesting Mikado

-32

5

Binnensportaccommodaties, onderhoud

-36

6

WSW

-31

6

WMO maatwerkvoorzieningen

-26

6

Maatwerkdienstverlening 18-

-74

10

Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof

-427

Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

-1.066

Subtotaal hogere lasten

-/-1.731

Prog.

Lagere inkomsten

3

Toeristenbelasting

-162

7

Uitkering afvalfonds

-86

8

Omgevingswet bouwactiviteiten leges

-51

Subtotaal lagere inkomsten

-/-299

Totaal verschillen

6.712

Niet gebruikte deel post onvoorzien

0

Begroot resultaat 2022

positief

2.001

Resultaat jaarrekening 2022

positief

8.713

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33