Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Omschrijving

Saldo 31-12-2021

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2022

Algemene Reserves 

Algemene reserve (Weerstandsvermogen)

5.000.000

0

0

5.000.000

Algemene vrije reserve

3.577.883

1.120.508

670.759

4.027.632

Totaal Algemene reserves

8.577.883

1.120.508

670.759

9.027.632

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

2.813.785

5.016.858

2.974.260

4.856.383

Bestemmingsreserve sociaal domein

731.500

268.500

218.500

781.500

Bestemmingsreserve dekking kap.lasten

1.079.176

397.759

239.810

1.237.125

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

68.440

13.500

0

81.940

Bestemmingsreserve Regiodeal

1.522.500

0

423.741

1.098.759

Bestemmingsreserve ruimtelijke ontw.

0

152.000

146.000

6.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

1.885.366

0

151.681

1.733.685

Fonds Bovenwijkse voorzieningen

192.537

0

0

192.537

Totaal van de bestemmingsreserves

8.293.304

5.848.617

4.153.992

9.987.929

Voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

1.439.183

1.616.000

52.668

3.002.515

Planmatig onderhoud wegen

11.402

355.000

135.197

231.205

Pensioenen wethouders

2.505.901

110.000

327.428

2.288.473

Wachtgelden wethouders

0

139.000

40.665

98.335

Personeel

1.000

258

1.258

0

Waardering grondexploitaties

1.662.694

151.681

24.585

1.789.790

Dekking investeringen riool

746.652

80.090

0

826.742

Afvalstoffenheffing

0

0

0

0

Parkeren

0

0

0

0

Herplantplicht

10.348

0

0

10.348

Privatisering sportclubs

150.014

175.000

133.285

191.729

Kwaliteitsverbetering buitengebied

247.528

44.098

67.358

224.268

Kwaliteitsverbetering kernen

170.000

65.000

0

235.000

Compensatie de Banen

1.221.160

300.000

29.096

1.492.064

Spaar- en bovenwettelijk verlof

0

427.000

0

427.000

Subtotaal voorzieningen

8.165.881

3.463.126

811.539

10.817.469

Voorziening dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren (regulier)

18.500

6.500

0

25.000

Dubieuze belastingdebiteuren

65.000

15.000

11.000

69.000

Dubieuze debiteuren sociale zaken

552.000

53.000

0

605.000

Subtotaal voorzieningen

635.500

74.500

11.000

699.000

Totaal van de voorzieningen

8.801.381

3.537.626

822.539

11.516.469

Totaal reserves en voorzieningen

25.672.568

10.506.752

5.647.290

30.532.030

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33