Bijlagen

Baten & Lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Lasten

Baten

taak veld

Omschrijving taakveld

Begroting primitief 2022

Begroting incl. wijzigingen

Rekening 2022

Begroting primitief 2022

Begroting incl. wijzigingen

Rekening 2022

0.1

Bestuur

1.419.078

1.681.039

1.411.714

-200.323

0.10

Mutaties reserves

268.740

293.740

5.267.642

-1.280.050

-4.398.051

-4.824.751

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

354.983

2.001.028

8.712.806

0.2

Burgerzaken

399.532

391.870

379.961

-189.280

-189.280

-205.248

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

220.269

240.072

356.512

-186.100

-188.400

-198.448

0.4

Overhead

7.684.929

9.200.303

9.223.283

-410.500

-506.502

-533.247

0.5

Treasury

566.224

566.224

-208.257

-1.074.180

-1.064.138

-324.377

0.61

OZB woningen

343.448

333.448

285.834

-2.629.200

-2.480.200

-2.532.303

0.62

OZB niet-woningen

-1.160.000

-1.234.000

-1.324.153

0.64

Belastingen overig

13.600

13.600

13.600

-89.500

-97.000

-97.638

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-33.537.975

-37.802.764

-38.418.193

0.8

Overige baten en lasten

30.000

5.000

8.292

-131.356

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

3.560

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.444.525

1.444.525

1.400.544

1.2

Openbare orde en veiligheid

291.447

8.348.670

3.810.433

-23.100

-8.023.100

-9.180.374

2.1

Verkeer en vervoer

1.786.736

1.929.765

1.752.964

-256.100

-256.100

-293.253

2.2

Parkeren

30.884

69.384

19.340

-5.150

-5.150

-6.109

3.1

Economische ontwikkeling

329.404

567.453

483.459

-65.000

-73.378

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

25.000

167.395

81.539

-25.000

-75.000

-44.859

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

28.204

28.204

82.542

-6.000

-6.000

-62.259

3.4

Economische promotie

499.369

1.812.688

723.278

-1.906.150

-3.188.696

-2.705.645

4.2

Onderwijshuisvesting

988.803

1.096.678

929.932

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

444.987

501.987

599.120

-170.000

-170.000

-303.451

5.1

Sportbeleid en activering

422.669

489.024

501.248

-10.000

-44.355

-52.080

5.2

Sportaccommodaties

1.434.811

1.634.274

2.401.513

-440.938

-438.182

-888.005

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

318.713

332.713

279.913

-18.470

-18.470

5.4

Musea

27.080

27.080

31.651

5.5

Cultureel erfgoed

75.927

149.277

96.259

-9.800

-9.800

-13.898

5.6

Media

466.226

465.906

572.540

-29.300

-29.300

-29.641

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.251.568

2.488.538

2.015.860

-111.000

-112.100

-375.081

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.916.919

2.119.985

2.409.313

-102.330

-157.387

-170.511

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.653.191

1.410.177

1.370.378

6.3

Inkomensregelingen

5.268.470

6.186.101

5.576.324

-4.123.810

-3.965.991

-3.888.730

6.4

WSW en beschut werk

5.183.985

5.312.723

5.337.558

-3.000

-14.500

-8.644

6.5

Arbeidsparticipatie

1.189.131

1.262.396

1.092.609

-35.190

-35.190

-45.438

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

318.000

362.686

395.359

-6.843

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.095.942

4.322.127

4.368.757

-129.000

-129.000

-673.689

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.238.039

4.300.238

4.199.881

7.1

Volksgezondheid

797.629

925.094

880.043

-46.127

7.2

Riolering

1.548.353

1.598.478

1.581.642

-1.998.058

-2.013.058

-1.997.796

7.3

Afval

1.629.766

1.641.306

1.562.147

-2.037.420

-2.037.420

-1.790.624

7.4

Milieubeheer

969.448

1.964.249

1.227.515

-518.925

-527.354

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

103.117

137.147

76.676

-46.200

-46.200

-60.265

8.1

Ruimte en leefomgeving

845.993

861.993

625.207

-419.300

-470.750

-569.456

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

548.438

1.698.738

751.088

-543.988

-1.691.988

-647.374

8.3

Wonen en bouwen

853.742

1.388.374

892.458

-339.700

-289.700

-314.636

Totaal

53.327.319

71.771.697

73.584.037

-53.327.319

-71.771.697

-73.584.027

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33