Programma's

Economische structuur, toerisme en recreatie

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Klimaatadaptatie | we willen dat de maatregelen die in het kader van klimaatadaptatie (onder andere Deltaplan Maas en Lob van Gennep) nodig zijn zodanig worden uitgewerkt dat ze vanuit toeristisch-recreatief perspectief meerwaarde voor Gennep bieden.
  • Ondernemersklimaat | we willen dat er in de gemeente Gennep een uitstekend ondernemersklimaat heerst.
  • Bruisend winkelhart | we willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.
  • Marketing en promotie | we zetten Gennep op de kaart door actief aan de slag te gaan met marketing en promotie.
  • Onderscheidend karakter | we willen als gemeente zowel voor bewoners als bezoekers onderscheidend zijn. Bij ons kun je zowel natuur en landschap als cultuurhistorie écht beleven. Dat moet er toe leiden dat de gemeente Gennep meer bezoekers gaat trekken die gemiddeld genomen langer blijven en vaker terugkomen.
  • Ambassadeurs | we willen dat onze ondernemers en inwoners tot ambassadeurs van onze gemeente worden. Zij vormen de boegbeelden van de gemeente Gennep.
  • Duurzaam toerisme | we willen met name inzetten op duurzaam toerisme en juist voor wandelaars en fietsers en bezoekers van de binnenstad / het winkelcentrum interessant zijn.
  • Samenwerking | we werken samen met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord-Limburg om onze ambities te verwezenlijken. We blijven ons daarbij constructief en coöperatief opstellen en hebben oog voor de belangen van anderen.

Samenvatting op realisatie

Het jaar 2022 was mondiaal gezien een meer dan bewogen jaar. De oorlog in Oekraïne bracht de nodige spanningen in de wereld met alle consequenties van dien. Wereldwijd zijn de economische gevolgen van Covid ongekend groot en altijd voelbaar voor velen. Ontwikkelingen die geleid hebben tot de nodige onzekerheden. Zo ook voor onze ondernemers. Wij hebben ondersteuning geboden aan onze lokale ondernemers door actief mee te denken en ze te voorzien van informatie en adviezen. Een aantal zelfstandige ondernemers is actief begeleid in een heroriëntatietraject.  De wereldwijde spanningen hebben ook geleid tot enorme prijsstijgingen van grondstoffen en energie met grote economische gevolgen. We hebben onze ondernemers geïnformeerd en geadviseerd over energiebesparende maatregelen en mogelijkheden tot verkrijgen van financiële ondersteuning.

In 2022 zijn op het gebied van de economische structuur, toerisme en recreatie activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan het aangenaam wonen, werken en recreëren onze gemeente.
We hebben uitvoering gegeven aan de Bedrijventerreinenvisie, de Centrumvisie en Arbeidsmarktvisie. We hebben ons ingezet voor de verbetering van onze bedrijventerreinen op het gebied van aantrekkelijkheid, uitstraling, bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Zo zijn we gestart met het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan voor onze bedrijventerreinen.
Na de oprichting van de BIZ (bedrijveninvesteringzone) is actief gewerkt aan het terugdringen van leegstand in het centrum. Ook hebben we onderzoek laten verrichten in het kader van Schoonste Winkelgebied. Hierin hebben we een betere score behaald ten opzichte van voorgaande jaren en scoren we daarnaast hoger dan het landelijke gemiddelde.
Het jaar 2022 kenmerkte zich ook door de problematiek van de krapte op de arbeidsmarkt.  We hebben hier aandacht aan gegeven door het organiseren van de Kennissessies Arbeidsmarkt en houden van de banen- en beroepenoriëntatiemarkt Frisse Blik Festival.

Samenwerken is in deze tijd relevanter dan ooit. De maatschappelijke opgaven, zoals de energie- en klimaatopgave, de toestroom van Internationale werknemers en vluchtelingen of de demografische ontwikkeling, zijn groot. De regionale samenwerking Noord Limburg is het platform voor samenwerking tussen acht gemeenten. Samen met deze gemeenten hebben we de ambitie uitgesproken de gezondste regio van Nederland te worden. In het kader van Regiodeal en Investeringsagenda zijn nieuwe projecten gestart en in uitvoering waarvan de resultaten begin 2023 worden verwacht.

Het jaar 2022 stond, passend bij de ambities van de gezondste regio, ook in het teken van het evalueren van het Programma Versterking Vrijetijdseconomie. Het routeboek is opgeschoond en een nieuw programma is opgesteld voor de komende jaren. Tegelijkertijd zijn er projecten uitgerold. Zo is het plan rondom het regionale TOP netwerk verder vorm gegeven en is er een programmamanager voor vitale dagrecreatie aangesteld. De kaders die voor het nieuwe speelruimtebeleid in voorbereiding zijn, hebben als doel om een wildgroei aan speeltuinen tegen te gaan. De in 2022 ingediende aanvragen dragen bij aan verfraaiing van bestaande grotere speeltuinen, naast één nieuwe speeltuin in een nieuw aangelegde wijk (Hoenderpark).

Lasten

Begroot € 2.756.240
Gerealiseerd € 2.448.242
Afwijking € 307.998
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33