Bijlagen

Budgetoverheveling

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2022 naar 2023

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Openbare ruimte

Reguliere onderhoud wegen, hondenspeelplaats

In 2022 zijn we tijdens de voorbereidingen van de aanleg tegen problemen aan gelopen. Op het beoogde perceel in Milsbeek loopt een langjarige pacht. In Ottersum moest nog e.e.a. geregeld worden met het bestemmingsplan. De aanleg blijkt dus complexer dan vooraf ingeschat. In 2023 wordt de aanleg in Ottersum en Heijen uitgevoerd. In Milsbeek wordt een andere plek gezocht.

40.000

Verkeersmaatregelen

Het onderzoek naar verbeteren knelpunten van de fietsroute Gennep-Nijmegen is vanwege capaciteitsproblemen doorgeschoven naar 2023.

25.000

Parkeren

Het onderzoek naar en de aanleg daaruit volgend van gehandicaptenparkeervoorzieningen zijn vanwege capaciteitsproblemen doorgeschoven naar 2023. Het onderzoek naar parkeervisie is wel voltooid vanuit het project Clarenshof. Voor een algehele herziening is, als opvolging,  nu opdracht verleend.

38.000

Natuur en landschap

Het budget wordt ingezet voor het faciliteren van bomenaanplant door particulieren en vanuit het 20.000 bomenplan en als uitvloeisel van Steenbreek.

32.000

Economische structuur, toerisme en recreatie

Economisch beleid

De budgetoverheveling komt voort uit posten/projecten die of al zijn gestart in 2022 of door vertragingen later opstarten. Denk hierbij aan het opstellen van het plan vergroening centrum/Spoorstraat, het beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen en het keurmerk Veilig Ondernemen Kernwinkelgebied.

60.000

Speelterreinen

Voor toegekende initiatieven uit 2022 zal ongeveer € 52.000 nodig zijn voor de realisatie. Het resterende bedrag moet nog beschikbaar blijven voor de gedeeltelijke realisatie van toegekende initiatieven uit 2021.

83.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Onderwijs en kinderopvang

Openbaar basisonderwijs

Dit budget is gereserveerd voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan, gezamenlijk met de gemeente Bergen en Mook & Middelaar. De voorbereidende gesprekken hebben plaatsgevonden. Opdrachtverstrekking in het eerste kwartaal 2023. 

25.000

Lokaal onderwijsbeleid

Voor de uitvoering van het programma Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023-2026 moeten de gemeentelijke middelen beschikbaar blijven.

46.000

Cultuur en sport

Stimulering sportbeoefening

Het budget dient gereserveerd te blijven voor realisatie van enkele ambities uit de opgestelde sportvisie.

5.000

Gemeentelijke monumenten

In de raad van 14 maart 2022 is een motie aangenomen voor de totstandkoming van een herinneringsbos met daarin een coronamonument.

50.000

Milieubeleid

Begraafplaats

De laatste fase groot onderhoud aan de gemeentelijke begraafplaats aan de randweg wordt uitgevoerd in het tweede kwartaal 2023. Door de inhaalslag met het ruimen van graven in 2022 hebben deze werkzaamheden vertraging opgelopen.

58.000

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

RO beleidsplannen

Vanwege uitstel van de Omgevingswet zijn, als onderdeel van de pilot omgevingsplan, minder diensten afgenomen in 2022. Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.

25.000

Volkshuisvesting

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma woonvisie 2022 is een onderzoek naar het voorzieningenniveau. Door de verlate vaststelling van de woonvisie wordt dit onderzoek in 2023 gestart.

9.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Bestuur en organisatie

Raad

Fractiebudget van 2022 naar 2023 (max 30%)

1.000

Algemene kosten gronden

Het budget is bestemd voor het opstellen van een grondprijzennota (door Metafoor). De opdracht is in 2022 uitgezet en de uitwerking vindt plaats in het eerste kwartaal 2023, € 10.000
Het aanvullende onderzoek naar de bodemvervuiling Stiemensweg is vertraagd en vindt nu plaats in 2023, € 4.000.

14.000

Beheer basisregistraties

Voor inhuur van begeleiding en ondersteuning van de trainee omgeving voor geo (2x half jaar) dient budget voor 2023 gereserveerd te blijven.
De upgrade NetBRK is vertraagd en daardoor in 2022 nog niet geleverd.

23.000

Bureaukosten

Voor de gedeeltelijke vervanging van de airco in de serverruimte wordt nog gewacht op offertes.

4.000

Automatisering

Als gevolg van zeer lange levertijden van een gedeelte van de hardware voor de inrichting van een uitwijkvoorziening op de gemeentewerf kan de afhandeling pas in 2023 plaatsvinden, € 4.000.  De vervanging van een deel van de iPhones is uitgesteld tot 2023 omdat dan pas Intunes als MDM-tool kan worden ingericht, € 18.000.  De opdracht professionalisering data gedreven werken, vanuit digitale dienstverlening, is verstrekt in 2022 aan NCOD. De opdrachtperiode bestrijkt de jaren 2023-2025.

35.000

Automatisering

De aanbesteding vak applicatie Jeugd en WMO is nog niet gestart, € 90.000.
Voor de aanbesteding van de vak applicatie burgerzaken resteert nog de levering van een scanner, € 2.000.

92.000

Personeelskosten opleiding

Enkele opleidingen van medewerkers zijn, in verband met drukke werkzaamheden, uitgesteld. Om de beperkte middelen in de begroting 2023 niet te belasten, wordt voorgesteld de middelen over te hevelen.

16.000

Personeelskosten inhuur

Vanwege plotseling vertrek van beleidsmedewerkers zijn direct vacatures ontstaan. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft de invulling meer tijd nodig gehad.

25.000

Subtotaal reguliere budgetten

706.000

Overzicht over te hevelen ontvangen middelen derden van 2022 naar 2023

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Economische structuur, toerisme en recreatie

Project vrijetijdseconomie

Wij beheren de gelden namens de regio voor dit project. Het volledige restant dient dan ook overgeheveld te worden naar 2023. Hiermee worden regionale initiatieven op het gebied van vrijetijdseconomie ondersteund.

87.000

Project vrijetijdseconomie

Gennep is namens de regio penvoerder voor de realisatie van een regionaal TOP netwerk. De uitvoering vindt in de komende jaren plaats en het restant van de ontvangen bijdragen uit de investeringsagenda dienen overgeheveld te worden.

391.000

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Huisvesting vergunninghouders

Het rijk heeft een doeluitkering gegeven voor het begeleiden van inburgeraars die door de vertraagde invoering van de Inburgeringswet in 2022 en 2023 een aanvullend begeleidingsaanbod moeten krijgen, waarvoor geen regulier budget aanwezig is. Dit aanbod is extern ingekocht. 

164.000

Verbetering dienstverlening POK

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om de coördinatie tussen de verschillende soorten hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren, om herhaling te voorkomen. Dit moet leiden tot een rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming.

62.000

Toegang

De aankoop van een regiesysteem voor het sociaal domein in afgerond. de implementatie van het  regiesysteem zal vanaf april 2023 plaatsvinden.

115.000

Minimabeleid

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor aanvragen energietoeslag in 2022. deze regeling loopt tot mei 2023. 

188.000

WMO bijzondere doelgroepen

In het OMO-beleid en het regionale beleid voor mensen met complexe problemen (beschermd wonen, opvang en preventie GGZ, grip op onbegrip, wet verplichte GGZ en reguliere WMO ondersteuning) is opgenomen dat in de gemeente Gennep de voorliggende voorzieningen versterkt willen worden. Dit zijn voorzieningen waar inwoners zonder indicatie gebruik van kunnen maken. De middelen uit 2022 moeten nog worden ingezet voor het versterken van het voorliggende veld en het versterken van het lokale aanbod.

400.000

Veiligheidsregio GGD

De Gezond in de Stad (GIDS) gelden zijn voor meerdere jaren toegekend en zoals ook in voorgaande jaren wordt het restantbudget overgeheveld zolang GIDS loopt en de middelen nog nodig zijn om het programma uit te voeren. Hiervoor wordt begeleiding ingekocht voor inwoners met een grote gezondheidsachterstand zodat ze toch kunnen participeren.

80.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Duurzaamheid

Duurzaamheidsbeleid, energietransitie

Dit budget is afkomstig van de specifieke uitkering klimaat en energie in 2020 (€ 75.000) en regeling reductie energiegebruik in 2021 (€ 158.000). In 2021 en 2022 hebben we een transitievisie geschreven voor de komende jaren. In 2023 zullen de middelen besteedt worden aan energie- en klimaatprojecten, voortkomend uit de Duurzaamheidsvisie Gennep 2040 die is vastgesteld in het voorjaar 2023.

233.000

Duurzaamheidsbeleid, warmtetransitie

In 2022 zijn middelen ontvangen van het Rijk voor uitvoering van de warmtetransitie. Uitvoering in 2023, o.a. op het gebied van woningisolatie en aardgasvrij wonen.

130.000

Duurzaamheidsbeleid, klimaatakkoord

In 2022 zijn middelen ontvangen van het Rijk voor uitvoering van de doelstellingen Klimaatakkoord. Uitvoering in 2023.

144.000

Bestuur en organisatie

Klachtenbehandeling

Vanuit de decembercirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een robuust rechtsbeschermingssysteem.

19.000

Poort van Gennep

In het kader van de doorontwikkeling burgerzaken wordt in 2023 een vervolg gegeven aan het opleiden van medewerkers. Nieuwe interne en externe trainingen worden georganiseerd, alsmede sessies ter kennisoverdracht. Om medewerkers te kunnen laten deelnemen blijft extra inhuur nodig. Daarnaast dienen, ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid, extra licenties aangeschaft te worden.

12.000

Subtotaal budgetten van derden

2.025.000

Overzicht over te hevelen projectbudgetten van 2022 naar 2023

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Openbare ruimte

Regio project Maasheggen

Dit betreft het werkbudget voor het project Herstel Maasheggen, looptijd uitvoering 2022-2025, toegekend in het kader van de 1e tranche Investeringsagenda als onderdeel van de regionale co-financiering. 

657.000

Economie, toerisme en recreatie

Bedrijventerrein Brem

Deze middelen zijn bedoeld voor de juridische kosten die nog volgen in verband met de in cassatie treding van Noy tegen de rechterlijke uitspraak inzake de onteigening van gronden ten behoeve van de doorsteek naar de Brem. Dit traject krijgt in 2023 een vervolg.

20.000

Bedrijventerrein Brem

Restant budget is bedoeld voor verdere inrichting/uitvoering groenplan. Dit krijgt in 2023 een verder vervolg.

36.000

Toeristische promotie

Het project Genneperhuys is in het afgelopen jaar gestart en krijgt in 2023 zijn verdere beslag.

294.000

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijshuisvesting

Het budget is benodigd voor incidentele lasten die voortvloeien uit de nieuwbouw Ganapja en afboeking boekwaarde te slopen gebouwen. De kosten hebben betrekking op het gebouw van de Maria Goretti, dat momenteel in gebruik is voor tijdelijke huisvesting Mikado.

199.000

Duurzaamheid

VTH huisvesting migranten

Voor de verdere uitvoering van het project, waarvoor € 75.000 beschikbaar was, resteert in 2023 € 50.000.

50.000

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

Project omgevingswet

Het restant budget implementatie Omgevingswet dient volledig te worden overgeheveld naar 2023. Dit komt omdat de invoering van de Omgevingswet (opnieuw) is uitgesteld naar 1 januari 2024. Een aantal activiteiten, waaronder het opstellen van een gemeentedekkend omgevingsplan, kunnen daarom pas later worden uitgevoerd.

549.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Dienstverlening

Project visie dienstverlening

De training gesprekstechnieken wordt als laatste onderdeel van het project in 2023 uitgevoerd.

25.000

Project digitale leeromgeving

De aanbesteding van het project digitale leeromgeving heeft in 2022 plaatsgevonden. Het projectbudget moet beschikbaar blijven voor de inhuur van een externe projectleider voor het eerste half jaar 2023. Voor de borging en verdere implementatie wordt de opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen voor de stappen die gezet moeten worden voor de uitrol.

70.000

Digitale toegankelijkheid en open overheid

Het project is in 2022 van start gegaan. De opdracht loopt door in 2023.

105.000

Digitale fitheid

Het project digitale fitheid is in 2022 nog niet van start gegaan. In het voorjaar 2023 wordt een MT voorstel vanuit de regiegroep digitale dienstverlening aangeleverd, waarin o.a. aan bod komt hoe de digitale fitheid kan worden.

40.000

Inrichten serviceportaal

De opdracht voor het inrichten van het serviceportaal heeft in 2022 vorm gekregen. De afronding vindt plaats in 2023.

6.000

Bestuur en organisatie

Project toekomstvisie gemeente Gennep

In september 2022 heeft de startbijeenkomst met de raad plaatsgevonden en de opdracht voor het opstellen van een toekomstvisie is verstrekt aan Futureconsult. Vaststelling van de toekomstvisie staat gepland voor het tweede kwartaal 2023.

74.000

Subtotaal projecten

2.125.000

Totaal budgetoverheveling

4.856.000

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33