Programma's

Duurzaamheid

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Duurzaam Gennep | we willen dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot informatie, diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om hun eigen huishouden en bedrijf duurzaam te kunnen inrichten.
  • Duurzaamheidsbesef | we zorgen er voor dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken en werken wordt. Daarnaast gaan wij ons eigen vastgoed en andere gemeentelijke eigendommen (pompen, gemalen e.d.) verduurzamen.
  • Afvalstroom | door de focus te leggen op het voorkómen van afval en zwerfafval, is inzamelen en/of opruimen minder nodig. Op deze manier wordt de beste bijdrage geleverd aan verduurzaming en handelen vanuit het cradle-to-cradle principe.
  • Klimaatadaptatie | we vertalen onze opgave op het gebied van klimaatadaptatie door te kijken naar een passende inrichting van onze openbare ruimte en door bij ruimtelijke initiatieven rekening te houden met klimaatverandering die in toenemende mate tot droogte, wateroverlast en hittestress leidt. Daarnaast treffen we voorzieningen en maatregelen om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te kunnen opvangen indien onze bronmaatregelen (vanuit de inrichting) niet voldoende zijn. Herstel van biodiversiteit is hierbij een centraal aandachtspunt.

Samenvatting op realisatie

Waar overstromingen ons in 2021 de ogen openden voor de gevolgen van klimaatverandering, was 2022 het jaar waarin onze afhankelijkheid van buitenlandse grootmachten voor de energievoorziening  pijnlijk voelbaar werd. De oorlog in Oekraïne, die in februari uitbarstte, had een ongekende stijging van energieprijzen tot gevolg. Huishoudens, ondernemers en instellingen werden in korte tijd geconfronteerd met de urgentie om energiebesparende maatregelen te treffen en duurzaam energie op te wekken. Investeren in een energiezuinige woning of onderneming is echter niet voor iedereen weggelegd, waardoor de inkomensongelijkheid in Nederland verder dreigde te groeien.

Om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen heeft de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke aanpak van het fenomeen 'energiearmoede'. De gemeente Gennep heeft in dit kader in 2022 totaal € 360.000,- ontvangen. Hiermee hebben we de regeling 'energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren met een laag inkomen' kunnen uitvoeren; in 2023 worden vervolgregelingen uitgewerkt. Ook is een opleidingstraject gestart voor energiecoaches, die inwoners met adviezen helpen energie te besparen. Samen met het Duurzaam Bouwloket hebben we onder andere een inkoopactie isolatiemaatregelen voor woningeigenaren georganiseerd.

Verder heeft in de nazomer de Gennepse Duurzaamheidsmarkt weer plaatsgevonden, met aandacht voor thema's als energiebesparing en -opwek, klimaatadaptatie en vergroening. Ook is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in 2022 in een versnelling gebracht. De gemeenteraad heeft besloten het budgetoverschot uit de tweede trimesterrapportage in te zetten voor de verduurzaming van gemeentegebouwen en sportaccommodaties; realisatie vindt plaats in 2023. En samen met agrariërs is gekeken naar mogelijkheden om het Gennepse buitengebied beter bestand te maken tegen toenemende droogte. Deze ambitie is gekoppeld aan het Limburgs Programma Landelijk Gebied, dat in een integrale aanpak voorziet voor stikstofreductie, klimaatadaptatie en natuurherstel.  

Lasten

Begroot € 5.341.180
Gerealiseerd € 5.063.373
Afwijking € 277.807
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33