Programma's

Bestuur en organisatie

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Samenwerkend bestuur | wij willen gebruik maken van de energie en de creativiteit van alle fracties binnen de gemeenteraad om de gemeente leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken.
  • Professionele organisatie | een flexibele en dynamische organisatie, die is ingericht om van buiten naar binnen te denken.
  • Samenwerking | we willen samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord Limburg om onze ambities te verwezenlijken.

Samenvatting op realisatie

Met de verkiezingen in maart 2022 startte een nieuwe bestuursperiode. Op een bijzonder constructieve wijze werd onder begeleiding van Raymond Knops een coalitie geformeerd. De ambities van deze coalitie van CDA, VVD en Elss sloegen neer in het coalitieakkoord "Samen verder bouwen". Vanuit deze coalitie ontstond het nieuwe college dat in het najaar de vertaalslag van dit coalitieakkoord opleverde in de vorm van een collegeprogramma en de programmabegroting voor het jaar 2023.

In het eerste bestuursjaar gaf het bestuurlijke samenspel binnen raad en college en tussen raad en college blijk van de wens samen te werken om zo resultaten te bereiken. Vele besluiten konden in gezamenlijkheid en unanimiteit worden genomen.  En via moties en amendementen liet de raad zich duidelijk gelden vanuit zijn kaderstellende rol.

In 2022 maakte de gemeentesecretaris na tien vruchtbare jaren bekend afscheid te nemen. Via een interim-gemeentesecretaris is snel voorzien in tijdelijke continuïteit. Waarbij zijn opdracht is om vanuit de visie en richting die ten grondslag ligt aan de organisatieontwikkeling kwartiermaker te zijn voor de nieuwe gemeentesecretaris.           

We willen zorg dragen voor een goede verbinding met onze inwoners, ondernemers en andere organisaties. Belangrijk hierbij is om te komen tot een (digitale) transparante, toegankelijke en veilige dienstverlening. De invoering van de Wet Open Overheid die op 1 mei 2022 in werking is getreden is een van de vele acties die daarvoor moeten zorgen. Om alle acties te kunnen realiseren is er in 2022 gekozen voor een organisatiebrede aanpak door middel van een multidisciplinaire regiegroep digitale dienstverlening. 

Lasten

Begroot € 11.065.056
Gerealiseerd € 11.618.657
Afwijking € -553.601
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33