Jaarrekening

Baten & Lasten

De programmarekening bevat:

  1. De begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma, waarbij de begrote bedragen  worden aangegeven voor wijziging en na wijziging;
  2. Het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
  3. Het gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b;
  4. De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
  5. Het gerealiseerde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d.

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de toelichting per programma. Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen aangegeven in de aanbiedingsbrief in het begin van het jaarverslag. De incidentele baten en lasten zijn in een apart overzicht weergegeven. Daarnaast is aangegeven welke onttrekkingen c.q. stortingen er in de reserves hebben plaatsgevonden. Deze zijn per programma aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33