Programma's

Veiligheid

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

Veiligheid is een dynamisch onderwerp. Wat vandaag een thema is kan volgende week door een incident of ontwikkeling worden ingehaald. Een snel veranderende wereld om ons heen vraagt namelijk om een snelle en dynamische sturing op veiligheid. Het is uitermate belangrijk om continue aandacht te hebben voor rolzuiverheid en scherp verwachtingsmanagement:  een risicovrije samenleving is een utopie. Om in te kunnen spelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen is het in 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld als een raamwerk, een dynamisch document dat bijsturing mogelijk maakt.
 
Naast de reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het voeren van casusregie, uitvoeren van het Damoclesbeleid (uitbreiding van bestuurlijke sancties tegen drugshandel), de taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, toezicht buitengebied en handhaving in de natuur en het behandelen van overlastmeldingen wordt jaarlijks aan diverse onderwerpen, behorende bij de onderstaande speerpunten, uitvoering gegeven. Hierbij staat de samenwerking, integraliteit en interactie met inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en andere betrokkenen centraal, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

  • Hulpdiensten in de buurt | we willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn. Daar maken we ons sterk voor.
  • Geweldsdelicten / misdrijven met een grote impact | we verbeteren zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
  • Georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit | we brengen een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: 1 weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
  • Geen coffeeshops e.d. in Gennep | we blijven voorkomen dat coffeeshops en/of waterpijpcafés zich in Gennep vestigen.
  • Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s | we beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden. We investeren zodanig in jeugd dat ongewenst overlast gevend en crimineel gedrag ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We zetten verder in op de samenwerking tussen het Sociaal Domein en Veiligheid door middel van op elkaar afgestemde zorg- en strafmaatregelen. Hierbij moeten maatregelen vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk kader en een passend zorgaanbod elkaar versterken. De gezamenlijke inzet op een integrale aanpak van onder andere jeugd en jongvolwassenen, personen met verward gedrag en andere kwetsbare burgers moet leiden tot de verbetering van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij burgers.
  • Doorontwikkeling ondersteunende organisatie en intelligence | we willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
  • Versterking toezicht en handhavingsactiviteiten | we versterken het toezicht en de handhavingsactiviteiten met als doelstelling: afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag en daarmee toename van het veiligheidsgevoel.

Samenvatting op realisatie

Het coronavirus heeft ook de eerste maanden van het jaar weer veel gevraagd van onze capaciteit. De vertaling van de landelijke maatregelen naar lokaal niveau verliep wederom naar tevredenheid, maar bleef onze aandacht vragen. Met het vervallen van de laatste coronamaatregelen rond maart, brak de oorlog in Oekraïne uit. De gemeenten kregen vanuit het Rijk de opdracht om duizenden opvangplekken te realiseren voor vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne, gecoördineerd vanuit de verschillende Veiligheidsregio’s. In Gennep hebben we 412 vluchtelingen kunnen opvangen op Residence Heijendael en nog eens 17 vluchtelingen in particuliere opvanglocaties. Een hele prestatie voor een gemeente van onze omvang. De organisatie van deze huisvesting en bijbehorende voorzieningen zoals leefgeld, onderwijs, zorg en werk heeft een groot beslag gelegd op onze capaciteit.

Ook dit jaar is er aandacht geweest voor de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van hulpdiensten. Door de inzet van onze ketenpartners zijn de aanrijtijden van de ambulancedienst in onze gemeente sterk verbeterd. Daar waar we in het verleden achterbleven, behalen we momenteel uit regionaal oogpunt  goede aanrijtijden. Het stemt ons tevreden dat, ondanks de trend van het verdwijnen van politiebureaus uit kleinere kernen, we mogen blijven beschikken over een politiebureau in het centrum van onze gemeente.

We hebben, mede door de regiodeal, een professionaliseringsslag aangebracht in de aanpak van ondermijning. Goed voorbeeld hiervan is het regionale interventieteam genaamd ACT! en de regionale en lokale ondermijningstafels. Verder blijft het op basis van het nuloptiebeleid onmogelijk om een coffeeshop te openen binnen onze gemeente.

Dit jaar kenmerkt zich ook door de volledige operationele herstart van het Zorg- en Veiligheidshuis. Zij ondersteunen en ontlasten onze lokale structuur bij de aanpak van complexe Zorg- en Veiligheidsthema’s. Het Zorg- en Veiligheidshuis zorgt er voor dat partijen als het Openbaar Ministerie, reclassering en Veilig Thuis hun rol pakken bij zware individuele zorg- en veiligheidscasuïstiek – een opgave die voor afzonderlijke gemeente vaak onmogelijk is, zeker voor een kleine gemeente als Gennep.  

Daar waar mogelijk gebruiken we beschikbare data om veiligheidsvraagstukken te duiden. Cijfers alleen zijn niet zaligmakend en kunnen een vertekend beeld geven van de realiteit, de juiste interpretatie van deze cijfers is van groot belang. Zeker in een kleine gemeente als Gennep moeten we waken voor het te snel trekken van conclusies op basis van een beperkt aantal gegevens. Een structurele inzet van een instrument zoals de Veiligheidsmonitor kan hierbij helpen, daarom gaan we hier in 2023 als gemeente aan deelnemen.

Het jaar 2022 heeft, na 2 jaar hoofdzakelijk handhaving op covid-19, in het teken gestaan van het weer oppakken van, en inlopen op de reguliere toezicht- en handhavingszaken. Daarnaast hebben we onderzocht of het toevoegen van extra middelen (in de vorm van bodycams) leidt tot een verbetering van de dienstverlening. Uit de pilot met bodycams is niet gebleken dat deze voor Gennep een significante verbetering opleveren waarop de keus is gemaakt om deze niet permanent aan te schaffen. Daarnaast is vanuit het rijk structureel extra geld beschikbaar gesteld voor extra capaciteit. Met de concrete invulling is in kwartaal vier een start gemaakt.

Lasten

Begroot € 9.793.195
Gerealiseerd € 5.210.977
Afwijking € 4.582.218
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33